Boussingaultia baselloides

Boussingaultia baselloides

see anredera cordifolia. Called also Boussingaultia gracilis var. pseudobaselloides.