Bothriocephalus mansonoides

Both·ri·o·ceph·a·lus man·so·noi·'des

former name for Spirometra mansonoides.