Bothriocephalus mansoni

Both·ri·o·ceph·a·lus man·so·ni

former name for Spirometra mansoni.