Bivitellobilharzia

Bivitellobilharzia

a genus of the family Schistosomatidae of blood flukes. Includes B. loxodontae, B. nairi (elephant; portal vein).