Binder, K.H.

Binder,

K.H., German dentist.
Binder syndrome - Synonym(s): maxillonasal dysplasia; nasomaxillary hypoplasia