Bg blood group

Bg blood group,

a blood group consisting of the erythrocytic HLA antigens Bga, Bgb, Bgc, DBG, Ho, Ho-like, Ot, and Sto.