Bakau virus

Bakau virus

A negative sense, single-stranded RNA virus of the Bunyaviridae family, genus Orthobunyavirus, Bakau virus serogroup.