Bacteroides oralis

Bac·te·roi·des o·ra·'lis

former name of Prevotella oralis.