water buffalo

(redirected from Asiatic buffalo)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Asiatic buffalo: bubalis

water buffalo