Arias, Irwin Monroe

Arias,

Irwin Monroe, U.S. physician, 1926–.
Arias syndrome - Synonym(s): Crigler-Najjar syndrome
Medical Eponyms © Farlex 2012