Abrikosov, Aleksei Ivanovich

(redirected from Aleksei Ivanovich Abrikosov)
Also found in: Encyclopedia.

Abrikosov,

(Abrikossoff), Aleksei Ivanovich, Russian physician, 1875-1955.
Abrikosov myoblastoma - generally benign skin tumor. Synonym(s): Abrikosov tumor
Abrikosov tumor - Synonym(s): Abrikosov myoblastoma
Medical Eponyms © Farlex 2012
Full browser ?