AGUS


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Financial, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

AGUS

Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012

AGUS

Atypical Glandular Cell of Undetermined Significance. A glandular cell with atypia reported on 0.5% to 2.5% of all pap smears. Many translate into clinically significant (neoplastic, preneoplastic) lesions; many are squamous dysplasia without glandular neoplasia.
Note: In the 2001 Bethesda system, AGUS was eliminated and replaced by the term AGS (atypical glandular cells) with attempts to identify the cell(s) as endometrial, endocervical, or unqualified.
Segen's Medical Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All rights reserved.

AGUS

Medical Dictionary for the Health Professions and Nursing © Farlex 2012

AGUS

atypical glandular cells of undetermined significance.
See: atypical glandular cells.
Medical Dictionary, © 2009 Farlex and Partners
References in periodicals archive ?
Bha e eagalach coimhead coileach na dheann ruith thugad agus na hitean air an amhaich aige an airde mun na colairean goireach a bhios iad a' cuir air na coin - canaidh tu gu bheil iad air an cinn a chuir an taobh cearr troimh sgailean lamp.
Bha e cuideachd gu math foighidineach ruinne mar chlann, ach bu lugha air cait, agus tha eagal orm gun mharbh e cat no dha timichioll an tighe.
Tha na cularain 's a' chrub a' deanamh gu math, agus tha sinn air grunn a thoirt seachad.
Tha iad a' deanamh sgrios air arainneachd talamh mointich, agus agus garraidhean thaighean nuair a gheibh iad cothrom.
Local divers assisted by an experienced in-house Agus 6 diver were able to pinpoint the leak and seal it by filling it with two to four inches of rock combined with stuffing materials.
Tha i sin air seasamh ri aon gheamhradh, agus ged a fhuair i brod a scal bho'n a' ghaoth an earthuath, tha dara leth nan duilleagan oirre fhathast.
Ach tha gach taobh de chreideamh Criosdail, Caitligeach agus Prostanach, a' comharrachadh dileab an Ath-leasachaidh, a thuig dhuinn saorsa poilitigeach, fulangas, eolas saidheans agus gu leor eile nach cordadh ri Luther fhein, no cuid eile.
On September 1, a fire broke out at Napocor's Agus 6 complex in Iligan City, damaging the control cables of Agus 6 and 7, and causing the generating units of the two power plants to trip.
Tha na lusan a' fas gu math cuideachd, duilleagan gu leor air na sneapan agus air a' bhuntata a thainig gu ire, agus tha piseach a' tighinn air a' chal cuideachd.
Tha Albannaich gu leor air an liosta, bho Naughtie sa mhadainn gu Wark aig am leabaidh, agus Laura Kuenssberg, nach eil a' cadal idir.