ADAR


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to ADAR: radar, Adar Sheni

ADAR

Shortened form of adenosine deaminase acting on RNA.
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012

ADAR

Adenosine Deaminases Acting on RNA. A family of proteins involved in editing adenosine residues to inosine in double-stranded RNA (dsRNA). While this editing recodes and alters functions of several mammalian genes, its most common targets are noncoding repeat sequences. Specific adenosine residues of certain microRNA precursors are edited by ADAR1 and ADAR2.
Segen's Medical Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Tydi Wallace a Darwin a'u dilynwyr, hyd yn oed, ddim yn gallu esbonio sut yn union y daeth yr aderyn i ddynwared ei ddewis adar a fedran nhw ddim egluro sut y mae cywion yn cyrraedd eu cartre' tros y gaeaf heb fymryn o arweiniad.
Clywsom gan dros 20 o wahanol rywogaethau o'r adar to a'r wylan gefnddu leiaf (annisgwyl) a welwyd wrth y tai ar y dechrau i'r ji-binc a glywyd tua'r diwedd.
Os nad ydach chi'n siwr pa fath o flwch i'w brynu, edrychwch o gwmpas yr ardd i weld pa adar sy'n cyrraedd acw neu'n ymweld a gardd neu gae cyfagos, a phrynwch flwch i'w siwtio.
Mae'n gyfle ardderchog i fynd am dro drwy'r warchodfa, a chael paned wedyn i gnesu a gwylio'r adar drwy'r gwydr clir.
Mae modd cael trwydded i ddinistrio nythod ac wyau gwylan y penwaig, ond nid yr adar eu hunain.
Dros y gaeaf mae mwy o adar y bwn i'w gweld yn Ynysoedd Prydain am fod rhai ohonyn nhw yn cyrraedd o Sgandinafia a gwledydd y Baltig.
Rydw i wedi clywed yr adar mae hi'n crybwyll arnyn nhw, ond hefyd Llawenydd o loniant (joy of joys) Dydd Gwener diwetha roedd y gog yn galw yn y coedwig ar llechwedd Moel Fferna uwchben Carrog , Dyffryn Dyfrdwy.
"Dewch i giniawa hefo mi" - dyna ydi enw ymgyrch y Gymdeithas Gwarchod Adar eleni ac mae'n pwysleisio sut i fwydo'r adar a beth i'w roi allan yn fwyd er mwyn denu'r gwahanol rywogaethau o adar i'ch gardd.
Mae'r ceiliog yn lliw llwydlas golau, ac mae'r iar a'r adar ifanc yn frown hefo crwper gwyn a chynffon hir sydd a bariau arni, ac maen nhw weithiau yn cael yr enw 'ringtail' yn Saesneg.
PNAWN tawel, heulog braf o Hydref oedd hi pan es i draw i Warchodfa'r Gymdeithas Gwarchod Adar yng Nghonwy i gyfarfod Julian Hughes, Rheolwr y Warchodfa i gael dipyn o hanes adar y gwlypdir ganddo.
Yr adar yn tyrru PLESER ydi darllen erthyglau Bethan Wyn Jones bob wythnos, yn arbenig felly ddechrau Chwefror pan ddaeth dau goch y berllan i'm gardd a bwydo oddi ar y slabiau.
DIOLCH i Bethan Wyn Jones (rhifyn Rhagfyr 31 2014) am gydnabod fod y bwncath yn lladd adar. Roeddwn eisoes yn gwybod hynny, ond braf oedd cael cyfaddefiad o lygad y ffynnon.