AANS


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

AANS

American Academy of Neurological Surgeons.
Medical Dictionary, © 2009 Farlex and Partners
References in periodicals archive ?
The American Academy of Neurology (AAN), the country's largest professional society of neurologists, has revised its guidelines for neurologists who testify as expert witnesses.
"I wouldn't be surprised if a number of other medical specialty societies have in place professional conduct programs similar to the AANS within the next year or two," says Russell Pelton, AANS general counsel.
"I believe it is my duty to file a formal complaint against Lustgarten," the surgeon wrote in his complaint sent to the AANS. "I believe he made multiple flagrant misstatements about the neurosurgical standard of care during his deposition and testimony."
aan die Kaap en dit blyk dat daar vanaf die vroegste teenwoordigheid van Europeers in Suid-Afrika die verwagting was dat swart vroue fisiese arbeid in die huise van wit gesinne sou verrig.
Hierdie opening word gevolg deur 'n koorlied waarin die koor van die ou mans van Argos die verskriklike geskiedenis van die koningshuis vertel en bid dat daar nou 'n einde aan die haat sal kom.
Hy was ook 'n entoesiastiese teler van Arabier perde en het gereeld aan uithouritte deelgeneem.
In vergelijking met de verwikkelingen in Den Haag en Batavia krijgen de interne verwikkelingen aan Indonesische zijde weinig aandacht.
Despite these differences, we believe that UL scholarship does have some relevance to an understanding of AAN. It is widely acknowledged that ULs may have a number of different meanings and functions for those who tell them and hear them.
Onder de lamp aan tafel zwijgend eten wij; onze handen als witte vlekken komen en gaan; onze beringde vingers achteloos met het vertrouwde brood spelend.
In sommige kulture word daar geglo dat vrouens met te veel dinge wat aan hulle vasgeheg is, gebore word en dat dit afgesny moet word om die 'perfekte' vrou te word, soos in die geval met die skending van vroulike geslagsdele.
Hierdie uitgebreider vertellings waarin karakters kans kry om te ontwikkel, slaag egter beter as korter brokkies en los insidente, waarvan sommiges baie persoonlik van aard is en hoofsaaklik deur lesers nader aan die gebeure waardeer sal word.