-viridae

-viridae

A virus family.
[L. virus, venom]

-viridae

Suffix meaning a virus family.
[L. virus, venom]