-tripsis

-tripsis

suffix meaning "to crush, break, or pulverize": anatripsis, entripsis, syntripsis.