-tresia

-tresia

suffix meaning "perforation": atresia, proctotresia, sphenotresia.