-thelioma

-thelioma

suffix meaning a "tumor in a cellular tissue": celiothelioma, hemendothelioma, perithelioma.