-stomia

-stomia

suffix meaning "(condition of the) mouth": atelostomia, atretostomia, hygrostomia.