-stasia


Also found in: Dictionary.

-stasia, -stasis

1 suffix meaning a "(specified) condition involving the ability to stand": ananastasia, astasia, dysstasia.
2 suffix meaning "(condition of) stoppage or inhibition": cholestasia, hemostasia, menostasia.