-spondylic

-spondylic

[spondil′ik]
suffix meaning "vertebrae": cyclospondylic, monospondylic, tectospondylic.