-spermia

-spermia, -spermy

suffix meaning "(condition of) possessing or producing seed": aspermia, asthenospermia, necrospermia.