-somia

-somia

suffix meaning "(condition of) possessing body": agenosomia, diplosomia, microsomia.