-soma

-soma, -somus

suffix meaning a "body or part of a body": hystersoma, microsoma, prosoma, pleurosomus, hemisomus.