-pragia

-pragia

suffix meaning "quality of action": bradypragia, dyspragia, tachypragia.