-plegia


Also found in: Dictionary.

-plegia

 
word element [Gr.], paralysis; a stroke.

-plegia

Paralysis.
[G. plēgē, stroke]

-plegia

Suffix meaning paralysis.
[G. plēgē, stroke]