-phakia

-phakia

suffix meaning a "lens": aphakia, microphakia, pseudophakia.