-osmia

-osmia

suffix meaning "(condition of the) sense of smell": dysosmia, hemianosmia, merosmia.

-osmia

[Gr. osme, odor + -ia]
Suffix meaning odor, smell.
See: osmo-