-lexia

-lexia

suffix meaning "reading": alexia, bradylexia, dyslexia.