-gnathia

-gnathia

suffix meaning a "condition of the jaw": brachygnathia, campylognathia, retrognathia.