-geusia

-geusia, -geustia

suffix meaning "(condition of the) sense of taste": glycogeusia, hemiageusia, parageusia.