-endothelioma

-endothelioma

suffix meaning "a tumor of endothelial tissue": hemendothelioma, lymphendothelioma.