zeugopodium

zeugopodium

the segment of the limb corresponding to either the forearm or the leg.