white diarrhoea

white diarrhoea

(1) Pullorum disease, see there.  
(2) White stool diarrhoea, see there.