WAT


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Financial, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

WAT

Abbreviation for:
word association test
work adjustment training
Workforce Action Team
References in periodicals archive ?
Foucault se beskrywing van Bentham se Panoptikon is 'n illustrasie van die samehang tussen mag en kennis, norm en observering as grondslag vir 'n wisselwerking tussen argitektuur en sosiale wetenskap om 'n ruimtelike konstruksie daar te stel wat noue ooreenkomste toon met byvoorbeeld skole, hospitale of barakke (Flynn 41).
Die magsuitoefening wat met die Panoptikon geassosieer word, geskied by wyse van twee tegnieke, naamlik die blik ("the gaze") en deur spraak ("speech").
Sy is die onwillige ondersteuner van haar aangenome kind in die soektog wat vir die lewensbelangrik; is die wantrouige medespeler in die drama wat ontplooi juis as gevolg van die opregtheid waarmee sy vir haar kind die keuse gun om haar biologiese wortels te vind.
Die roman praat oor die relatiwiteit en die omkeerbaarheid van rolle: Eloise, wat die ervaring van verwerping intiern ken, vertolk--wel ter beskerming van haar gevoelens en privaatheid--ook die rol van verwerper.
I was once an insider and one of the leaders in the board of administration of the wat who in 1989-90 successfully reformed the structure of the organization.
Wat Phra Dhammakaya was one of the offshoots of Wat Paknam Bhasicharoen, the mother monastery in Bangkok where the Dhammakaya method of meditation was founded by the abbot, Phra Monkhol-thepmuni, who passed away on February 3, 1959.
Indien u ons op enige wyse kan help, deur die donasie van boeke of ander materiaal, verwysings na ander gesondheidswerkers wat kan help of enige ander ondersteuning, tree asseblief met ons in verbinding.
Ons word geleer dat die skoonheid, soos deur die gemeenskap of die skoonheidsbedryf voorgeskryf - nie goedheid, ernstigheid of bedagsaamheid nie - is wat ons nodig het.
Hy verduidelik immers aan Lambert dat "daar niks is op aarde wat presies op 'n druppel water gelyk is aan 'n ander ding nie" (Triomf, p.
At the time of my 2004 visit, four groups were living in Wat Thamkrabok, but as indicated by the table below, not all the Hmong in the Wat are Lao (Hmong) refugees.
M 29 vertoon duidelike trekke van die gemeenskapsteater, en is in die grond 'n tipiese voorbeeld van betrokke teater wat kommentaar gelewer het op politieke gebeure in die onstuimige tagtigerjare.
Hierdie sentrale tema in Breytenbach se werk, wat hy koppel aan sowel sy skryfwerk as sy skilderwerk, naamlik die ondersoek van bewussyn, die aard van bewussyn, die aard van ervaring en waarneming en die neerslag van hierdie ervarings en waarnemings in die skeppende werk, word in Boek (1987) ondersoek.