tenonitis


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.

tenonitis

 [ten″o-ni´tis]
2. inflammation of Tenon's capsule, the connective tissue enclosing the eyeball.

ten·o·ni·tis

(ten'ō-nī'tis),
1. Inflammation of Tenon capsule or the connective tissue within Tenon space.
2. Synonym(s): tendinitis
[tenont- + G. -itis, inflammation]

tenonitis

/teno·ni·tis/ (-ni´tis)
2. inflammation of Tenon's capsule.

ten·o·ni·tis

(ten'ō-nī'tis)
1. Inflammation of Tenon capsule or the connective tissue within Tenon space.
2. Synonym(s): tendinitis.
[tenont- + G. -itis, inflammation]

ten·di·ni·tis

(ten'di-nī'tis )
Inflammation of a tendon.
Synonym(s): tendonitis, tenonitis (2) , tenontitis, tenositis.

tenonitis

1. tendinitis.
2. inflammation of Tenon's capsule, the connective tissue enclosing the eyeball.