streptobacillary rat-bite fever

streptobacillary rat-bite fever