stomatomycosis

stomatomycosis

 [sto″mah-to-mi-ko´sis]
any fungal disease of the mouth.

sto·ma·to·my·co·sis

(stō'mă-tō-mī-kō'sis),
Disease of the mouth due to a fungus.
[stomato- + G. mykēs, fungus, + -osis, condition]

stomatomycosis

/sto·ma·to·my·co·sis/ (-mi-ko´sis) any fungal disease of the mouth.

sto·ma·to·my·co·sis

(stō'mă-tō-mī-kō'sis)
Disease of the mouth due to the presence of a fungus.
[stomato- + G. mykēs, fungus, + -osis, condition]

sto·ma·to·my·co·sis

(stō'mă-tō-mī-kō'sis)
Disease of oral cavity due to a fungus.
[stomato- + G. mykēs, fungus, + -osis, condition]

stomatomycosis

any fungal disease of the mouth.