somatosplanchnic

somatosplanchnic

[-splangk′nik]
Etymology: Gk, soma + splanchna, viscera
pertaining to the trunk of the body and the viscera.
Full browser ?