schizoidism

schiz·oid·ism

(skiz'oyd-izm),
A schizoid state; the manifestation of schizoid tendencies.