schistocystis

schis·to·cys·tis

(skis'tō-sis'tis),
Fissure of the bladder.
[schisto- + G. kystis, bladder]

schistocystis

[shis′təsis′tis]
Etymology: Gk, schistos, cleft, kystis, bag
a fissure in the bladder.

schistocystis

(skĭs″tō-sĭs′tĭs) [″ + kystis, bladder]
A fissure of the bladder.