protozoiasis

protozoiasis

 [pro″to-zo-i´ah-sis]
any disease caused by protozoa.

pro·to·zo·i·a·sis

(prō'tō-zō-ī'ă-sis),
Infection with protozoans.

protozoiasis

/pro·to·zo·ia·sis/ (-zo-i´ah-sis) any disease caused by protozoa.

pro·to·zo·i·a·sis

(prō'tō-zō-ī'ă-sis)
Infection with protozoans.