phlebolithiasis

phlebolithiasis

 [fleb″o-lĭ-thi´ah-sis]
the development of phleboliths.

phleb·o·li·thi·a·sis

(fleb'ō-li-thī'ă-sis),
The formation of phleboliths.

phlebolithiasis

/phlebo·li·thi·a·sis/ (fleb″o-lĭ-thi´ah-sis) the development of calculi in veins.

phleb·o·li·thi·a·sis

(fleb'ō-li-thī'ă-sis)
The formation of phleboliths (stones within veins).

phlebolithiasis

the development of phleboliths.