phakitis

phakitis

 [fa-ki´tis]
inflammation of the crystalline lens of the eye.

phakitis

/pha·ki·tis/ (fa-ki´tis) inflammation of the crystalline lens.

phakitis

(fak-i'tis) [Gr. phakos, lens, + itis, inflammation]
Inflammation of the crystalline lens of the eye. Synonym: phacitis; lentitis