palmoplantar erythrodysesthesia

palmoplantar erythrodysesthesia

hand-foot syndrome.