osteoepiphysis

osteoepiphysis

 [os″te-o-ĕ-pif´ĭ-sis]
any bony epiphysis.

os·te·o·e·piph·y·sis

(os'tē-ō-e-pif'i-sis),
An epiphysis of a bone.

osteoepiphysis

/os·teo·epiph·y·sis/ (-e-pif´ĭ-sis) any bony epiphysis.

osteoepiphysis

any bony epiphysis.