oscheo-

osche-

, oscheo-
The scrotum.
[G. oschē]

oscheo-

prefix meaning "scrotum": oscheocele, oscheolith, oscheoma.

osche-

, oscheo-
Combining forms meaning the scrotum.
[G. oschē]

oscheo-

[Gr. oscheon]
Combining form meaning scrotum.
Mentioned in ?