nitrobacterium

(redirected from nitrobacteria)
Also found in: Dictionary, Thesaurus.
Related to nitrobacteria: azotobacter, Pseudomonas

nitrobacterium

(nī′trō-băk-tîr′ē-əm)
n. pl. nitrobac·teria (-tîr′ē-ə)
A nitrifying bacterium.