nitrite bacteria

nitrite bacteria

or

ammonia-oxidizing bacteria

soil BACTERIA, for example Nitrosomonas, that oxidize ammonia to nitrite.