myxolipoma

(redirected from myxoma lipomatosum)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.

myxolipoma

 [mik″so-lĭ-po´mah]
lipoma with foci of myxomatous degeneration.

myx·o·li·po·ma

(mik'sō-li-pō'mă),
A benign neoplasm of adipose tissue in which portions of the tumor resemble mucoid mesenchymal tissue.
[myxo- + G. lipos, fat, + -ōma, tumor]

myxolipoma

/myxo·li·po·ma/ (mik″so-lĭ-po´mah) lipoma with foci of myxomatous degeneration.

myx·o·li·po·ma

(mik'sō-li-pō'mă)
A benign neoplasm of adipose tissue in which portions of the tumor resemble mucoid mesenchymal tissue.
[myxo- + G. lipos, fat, + -ōma, tumor]

myxolipoma

lipoma with foci of myxomatous degeneration.